• Instgram
  • LinkeIn
  • Lexologoy

221111_2022年11月ニューズレター_労働基準法施行規則の一部を改正する省令案の概要

221111_2022年11月ニューズレター_労働基準法施行規則の一部を改正する省令案の概要
d72f765e35ba058f7b4e27e338c8469c.pdf