• Instgram
  • LinkeIn
  • Lexologoy

VAT税率の据え置きについて

VAT税率の据え置きについて
071864081eb6fcd5afb35e910b71ce2b.pdf